مشارکت کنندگان در این کمپین

دسته‌بندی بر اساس کشورهای شرکت کنندگان
... نفر، از ... کشور تا کنون در این کمپین شرکت کردند

مشارکت در کمپین

شما می‌توانید با بارگذاری عکس خود و ثبت نام و کشور خود، تصویر مشارکت در کمپین را دریافت کنید و این تصویر را در حساب‌های کاربری‌تان در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کنید.

مهم: اطلاعات شما توسط ما ذخیره نمی شود.
تا بارگذاری تصویر صبر کنید